Back To Top

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

     ซองเดอร์เริ่มดำเนินการก่อตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยมีการตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและการสร้างงานผลิตพืชอินทรีย์ชุมชนเข้มแข็งเครื่องดื่มธัญญาหารซองเดอร์เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ไร้สารพิษ ตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนของผู้ผลิตชาวชนบทที่พึ่งพาตนเองตั้งแต่รากหญ้าก่อให้เกิดอาหารบุญส่งผลต่อสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจที่ยั่งยืนตลอดไป 

 

     โรงงานแปรรูปเกษตรไร้สารพิษอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับตรารับรองเกษตรอินทรีย์ Organic IFOAM, Organic EU ตั้งอยู่ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีใช้วัตถุดิบ จากเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ (คกร.) และมี Contact Farming ในจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL และอื่นๆ จากกระทรวงสาธารณสุข พึ่งพาตัวเองตั้งแต่ผลิตเครื่องจักรและพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีตลอดจนสูตรอาหารเพื่อสุขภาพและผนวกกับเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษาจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษา

 

     ‘Xongdur’ หมายถึง “ผลิตภัณฑ์ธัญพืช เกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ คัดสรรเพื่อเติมเต็มสุขภาพ ในซองเดียว” (ซองเดียว-ซองเดอร์)

 

วิสัยทัศน์
     ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม จากวัตถุดิบธัญพืชเกษตรอินทรีย์ ไร้สารพิษ (Organic) แบบเต็มเมล็ด ไม่สกัดเปลือก (Whole Grains) เพื่อสุขภาพที่ดี และมีรสชาติอร่อย ถูกใจผู้บริโภคที่เป็น ผู้รักษาดูแลใส่ใจสุขภาพ โดยยึดหลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ธรรมาภิบาล คุณธรรมนำธุรกิจซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและพนักงาน